คำชี้แจง

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบการประเมินที่ 2 เป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์

1. ผู้บริหารองค์การที่ถูกประเมินได้แก่
 • ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวง
 • อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ
2. การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ภายในวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562
 • ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด สำรวจความคิดเห็นใน 2 ประเด็น ได้แก่ (8) การสร้างคุณธรรมฯ และ (9) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ
 • นายอำเภอ สำรวจความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ (4) การกำกับการดูแลทุจริต (8) การสร้างคุณธรรมฯ และ (9) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ
3. การประเมินตนเองของผู้บริหารองค์การ (Self Assessment) ภายในวันที่ 16 – 20 กันยายน 2562
 • ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประเมินตนเองจำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ประเด็น (3) การประหยัดงบประมาณ (5) ภาวะผู้นำ (6) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ และ (10) การบูรณาการข้อมูลฯ
 • นายอำเภอ จะประเมินตนเองจำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ประเด็น (5) ภาวะผู้นำ (6) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ และ (10) การบูรณาการข้อมูลฯ
4. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารองค์การ ภายในวันที่ 22 – 29 กันยายน 2562
 • ผู้บังคับบัญชาของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประเมินผู้บริหารองค์การจำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ประเด็น (3) การประหยัดงบประมาณ (4) การกำกับการดูแลทุจริต (5) ภาวะผู้นำ (6) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ (8) การสร้างคุณธรรมฯ (9) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ และ (10) การบูรณาการข้อมูลฯ
 • ผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอ จะประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ (4) การกำกับการดูแลทุจริต (5) ภาวะผู้นำ (6) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ (8) การสร้างคุณธรรมฯ (9) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ และ (10) การบูรณาการข้อมูลฯ
5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประเมินปลัดกระทรวง และผู้บริหารที่อยู่ในกำกับฯ ภายในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2562
6. นายกรัฐมนตรี สามารถเข้าดูเพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการประเมินผู้บริหารองค์การดังนี้
 • ส่วนราชการ (150 หน่วยงาน)
 • จังหวัด (76 จังหวัด)
 • อำเภอ (878 อำเภอ)
 • รวม 1,104 หน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินการ Online Survey, Self Assessment และการประเมินผู้บริหารองค์การจะใช้รหัสผู้ใช้งานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

เข้าสู่ระบบ

Answer

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ได้แก่
ผู้ถูกประเมิน
1). ปลัดกระทรวง สำรวจความคิดเห็นโดย รองปลัดกระทรวง, อธิบดี/ตำแหน่งที่เทียบเท่าอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวง, ผู้ตรวจราชการฯ, ผู้ช่วยปลัดฯ, ที่ปรึกษา, ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการตามาตรา 31 วรรคหนึ่ง และมาตรา 31 วรรคสอง, ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
2). อธิบดี สำรวจความคิดเห็นโดย รองอธิบดี, ผู้ตรวจราชการกรม, ที่ปรึกษา, ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และมาตรา 31 วรรคสอง, ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
3). ผู้ว่าราชการจังหวัด สำรวจความคิดเห็นโดย รอง ผวจ., หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด(ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน), นายอำเภอ
4). นายอำเภอ สำรวจความคิดเห็นโดย ปลัดนายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

การประเมินตนเองของผู้บริหารองค์การ (Self-Assessment) ได้แก่
1). ปลัดกระทรวง
2). อธิบดี
3). ผู้ว่าราชการจังหวัด
4). นายอำเภอ

ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารองค์การ (Evaluation) ได้แก่
ผู้ประเมิน
1). นายกรัฐมนตรี
2). รองนายกรัฐมนตรี
3). รัฐมนตรี
4). ปลัดกระทรวง
5). ผู้ว่าราชการจังหวัด


Answer

1). ท่านต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
2). รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ จะถูกส่งให้แต่ละท่านทางอีเมล์ส่วนตัว ที่ได้แจ้งตามเลขหนังสือ ........ (ยกเว้น นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งรหัสผ่านให้ท่านโดยตรง)
2). เปิดข้อความในอีเมล์ส่วนตัวที่ท่านแจ้งมา นำรหัสผ่านที่ได้รับ กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินผู้บริหารองค์การ
3). ดำเนินการประเมิน และส่งผลการประเมิน โดยกดปุ่ม “บันทึกผลการประเมิน” เพื่อยืนยันและส่งคำตอบ

Answer

กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของหน่วยงานท่าน เพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคจะดำเนินการแนะนำวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม แก่เจ้าของบัญชีอีเมล์ส่วนตัวของท่าน

Answer

1). เปิดหน้าเว็บไซต์เข้าสู่ระบบประเมินผลออนไลน์ได้ที่ https://eos.opdc.go.th/2562
2). เข้าสู่ระบบโดยการกรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากสํานักงาน ก.พ.ร. และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”เพื่อเข้าระบบ
3). กดปุ่มเลือกการประเมินตามประเภทสิทธิ์ของท่าน
(1) ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ
(2) ประเมินตนเองของผู้บริหารองค์การ (Self-Assessment)
(3) ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารองค์การ (Evaluation)

Answer

1). ตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า หรืออีเมล์ขยะ
2). ค้นหาผู้ส่งที่ชื่อว่า admin_eos@opdc.go.th
3). หากไม่พบ (1) และ (2) ให้ขอข้อมูลใหม่ โดยกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ (เมนูติดต่อเรา) แจ้งมายัง สำนักงาน ก.พ.ร.

Answer

สามารถกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ (เมนูติดต่อเรา) แจ้งมายัง สำนักงาน ก.พ.ร.

Answer

สามารถแก้ไข ทำซ้ำ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถกลับมาแก้ไข ทำซ้ำได้


แบบฟอร์มติดต่อ
 
โทรสาร
02-2818279

อีเมล์ที่สามารถใช้รับข้อความตอบกลับจาก สำนักงาน ก.พ.ร.

ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกินไม่เกิน 10M, สามารถเลือกได้ครั้งละหลายไฟล์

Execute time: 0.0286 ,Memory usage: 5.44MB