คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Answer

แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ได้แก่

ผู้รับการประเมินผู้ประเมิน
ปลัดกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวง
 • อธิบดี/ตำแหน่งที่เทียบเท่าอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวง
 • ผู้ตรวจราชการฯ
 • ผู้ช่วยปลัดฯ
 • ที่ปรึกษา
 • ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และมาตรา 31 วรรคสอง
 • ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
อธิบดี
 • รองอธิบดี
 • ผู้ตรวจราชการกรม
 • ที่ปรึกษา
 • ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง และมาตรา 31 วรรคสอง
 • ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รอง ผวจ.
 • หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน)
นายอำเภอ
 • ปลัดนายอำเภอ
 • หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

การประเมินตนเองของผู้บริหารองค์การ (Self-Assessment) ได้แก่
 1. ปลัดกระทรวง
 2. อธิบดี
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 4. นายอำเภอ

ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารองค์การ (Evaluation) ผู้ประเมิน ได้แก่
 1. นายกรัฐมนตรี
 2. รองนายกรัฐมนตรี
 3. รัฐมนตรี
 4. ปลัดกระทรวง
 5. ผู้ว่าราชการจังหวัด

เพิ่มเติม ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีสิทธิ์ประเมินนอกเหนือจากกรณีข้างต้น (ตามที่ส่วนราชการสอบถามเข้ามา) ดังนี้

 1. รักษาการผู้เชี่ยวชาญ -> ไม่มีสิทธิ์ประเมิน
 2. รักษาการผู้อำนวยการ -> มีสิทธิ์ประเมิน
 3. ผู้อำนวยการที่ยังแต่งตั้งไม่แล้วเสร็จ -> ไม่มีสิทธิ์ประเมิน
 4. ผอ.กลุ่ม กพร. และผอ.กลุ่มตรวจสอบฯ -> มีสิทธิ์ประเมิน

Answer

การเปิดใช้งานระบบ
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ
ระบบสามารถทำงานได้กับทุก Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac (Mac OS X, OS X หรือ macOS) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน
ความต้องการขั้นแนะนำของระบบ
ระบบทำงานได้ดีบน Google Chrome Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 7 หรือ OS X Yosemite ขึ้นไป ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ใช้งาน


การเข้าสู่ระบบ

 1. กรณีที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทเป็นผู้บริหารสูงสุด (เบอร์ 1)
  สำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบให้ท่านโดยตรง
 2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านต้องเตรียมเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน ดังนี้
  1). กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เพื่อเช็คว่าท่านเป็นข้าราชการหรือไม่
  2). กรอกข้อมูลยืนยันด้วย (1)ชื่อ (2)นามสกุล (3)เบอร์โทร (ตามที่ผู้ประสานงานสำรวจฯ) เพื่อเช็คว่าท่านมีสิทธิเข้าประเมินหรือไม่

Answer

 • สำหรับผู้บริหาร (เบอร์1) สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งรหัสผ่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เป็นเอกสารลับ) หากไม่พบเอกสารดังกล่าว สามารถกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ (เมนูติดต่อเรา) แจ้งมายัง สำนักงาน ก.พ.ร.
 • สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา กรุณาติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานท่าน สำรวจข้อมูล (1) ชื่อ (2) นามสกุล (3) เบอร์โทร ไว้ถูกต้องหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวกรอกเข้าสู่ระบบประเมินต่อไป

Answer

การเข้าสู่ระบบ

 1. กรณีที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทเป็นผู้บริหารสูงสุด (เบอร์ 1)
  ใช้ (1) รหัสผู้ใช้งาน และ(2) รหัสผ่าน ที่ท่านได้รับจากสํานักงาน ก.พ.ร. และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 2. กรณีที่ท่านเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา มีขั้นตอนในการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน ดังนี้
  1). กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เพื่อเช็คว่าท่านเป็นข้าราชการหรือไม่
  2). กรอกข้อมูลยืนยันด้วย (1)ชื่อ (2)นามสกุล (3)เบอร์โทร (ตามที่ผู้ประสานงานสำรวจฯ) เพื่อเช็คว่าท่านมีสิทธิเข้าประเมินหรือไม่ และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กดปุ่มเลือกการประเมินตามประเภทสิทธิ์ของท่าน ซึ่งประกอบด้วย

 1. 1. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ
 2. 2. ประเมินตนเองของผู้บริหารองค์การ (Self-Assessment)
 3. 3. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารองค์การ (Evaluation)

Answer

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้แจงแนวทาง และเกณฑ์การประเมินฯ ได้ที่ http://bit.ly/eos-63

Answer

สามารถกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ (เมนูติดต่อเรา) แจ้งมายัง สำนักงาน ก.พ.ร.

Answer

สามารถแก้ไข ทำซ้ำ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถกลับมาแก้ไข ทำซ้ำได้

Answer

สามารถทำบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่มี Browser และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดระยะเวลาทีใช้งานระบบได้

Answer

ใช้หลักเดียวกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ยกตัวอย่างเช่น

1.หากระยะเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน >> สำรวจรายชื่อท่านฯเดิม เพื่อประเมินที่หน่วยงานเดิม (หน่วยงานใหม่ ไม่ต้องสำรวจ)

2.หากระยะเวลาปฏิบัติราชการมากกว่า 4 เดือน >> สำรวจรายชื่อท่านฯใหม่

Answer

กระทรวง หน่วยงาน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ ศิวาพร ห่อสกุลกล 022986449
กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง นพวรรณ ศิริปัญญาพรกุล 0819263900
กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร ณิชาพัฒน์ คงนุมัต 026676174
กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต อัคเดช วินัยพานิช 0848841252
กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร อริย์ธัช เกื้อสกุล 022729794
กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฐิติพร ชูผล 022985880
กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภิชษ์ฐิศักดิ์ แปลกสุริยกมล 0881905508
กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นวลสกุล พวงบุบผา 021265800
กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อาทิตย์ เสรีไพบูลย์ทรัพย์ 0874934663
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน ธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ 0896136164
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ภานุวิชญ์ เลิศนันทวิเชียร 021413285
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา จารุวรรณ ดอกแก้ว 0891198711
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศุภศิลป์ คงอัครเดชา 023560693
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ จรัส อังกาบ 0625941217
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ 0818030213
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วัฒนา ทองชัยยะ 0860129618
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดนัย ศรีชัย 026596243
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เอกสิทธิ์ วัฒนาธนกุล 0866174998
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนินทิตา รุจิประภา 0858347116
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ วริษฐา นานิล 022017498
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เอกพล นวพันธ์ 0815511106
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 022093765
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พนารัตน์ พนัสจุฑาบูลย์ 0259676004515
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว ประสพสรรพ์ กมลยะบุตร 0899295539
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน นันทพร เกิดสกุล 0894934207
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จรัสศรี แก้วเกาะสะบ้า 0830907579
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สุรีรัตน์ สุระเดช 0631921515
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ จตุพร ปัดถา 0945519390
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชุติมา หงษ์ทอง 0917741466
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน เบญจพร บุรมย์ชัย 025797740
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร ฐิติพงศ์ โสกันธิกา 0918674316
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ภาสกร พันธุ์อยู่ 0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รณชัย นิลสม 026285143
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม พัชรา เทียนแอม 0891066536
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทรงเกียรติ สุเทพากุล 0813386471
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บุษฎี ตัณฑ์วรกุล 022805113
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นงลักษณ์ แต่งตั้ง 0989804064
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก้าก้อย ทองรุต 025799005
กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เกษราณี แสงตะคล้อ 0933246529
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ไพเราะ เพชรประพันธ์ 0816296909
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท จินต์ ชินภัทร นพยอด 025515930
กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน พัชญ์ธนัน อารยะภาสวัฒน์ 0897424222
กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า มนต์ชัย ชินประดิษฐสุข 026394768
กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ธนาธิป เจริญรุ่งรัตน์ 0878281135
กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ถิรนันท์ สุขสวัสดิ์ 022833364
กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง ดวงใจ วงษ์รักษ์ 022017498
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา ปริยาภรณ์ ด่อนสิงหะ 0869067718
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัทธนันท์ สุณัฐพงศ์ 021421229
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศุภัทรชา ธรรมศิริกุล 021416675
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ วิลาวัลย์ รุ่งเรือง 0894794371
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ โสรยา ใหม่ต๊ะ 0856534023
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ 0891289659
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี สุทธิศักดิ์ โทวนิช 0818555509
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ชมพูนุช ดลสุขเลิศ 0899279730
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชรินทิพย์ กองศิลป์ 026667122
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ปราโมท ห่านวิไล 0819020673
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไอวริณ ศิลปะ 0970467101
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมโภชน์ มณีรัตน์ 0810391907
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วรดาภัส อามัสสา 022656513
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หทัยชนก พรหมบุตร 022788579
กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน วราลักษณ์ เป็นสุข 027944430
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพ็ญนภา จรัสแสงกุลกิจ 022254282
กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บุญรักษา สุขสโมสร 0814554462
กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พลิ้วแพร สุขเทียบ 0954693539
กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ณิชากร ขันธิกุล 021406238
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ รัฐ โรจน์กิตติชัย 0897887627
กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กุลรภัส ฉายาวิริยะ 0814023278
กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชนัญชิดา พรมแดง 025474679
กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มัสลิน แสวงทรัพย์ 0899711402
กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณัฏฐวัตร ชุมพานิช 025077802
กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สุธี นุ่มมีศรี 025077677
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ฐานะมาศ เพ็งแพ่ง 025078524
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รุ่งทิพย์ ดอกแย้ม 025076634
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง นพวรรณ รื่นพล 0892050124
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์ 021412673
กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน ชญาธร ปการโรจน์ 021415897
กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกษศิรินทร์ พาณิชยาชีวะ 026373103
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นวพรรณ เนตรคำ 022419013
กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง โสมนัส แจ้งสุข 022994336
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จุฑาภรณ์ สุภัทรพาหิรผล 0896747456
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่ สิราวรรณ ชูทอง 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี สถาพร แก้วทอง 034512399
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ธนากร รวิยะวงศ์ 0621935361
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร ปรานอม นาแก้ว 0821897795
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น วาสนา แสงหิรัญ 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดจันทบุรี ดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์ 0972158707
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ศรีไพร บุรพจิตร์ 0896088807
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี เกียรติพงษ์ ทองเลิศ 0990511361
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดชัยนาท สุพาณี จิตรสุนทร 0910173931
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดชัยภูมิ สุบิน ยุทธนรินทร์ 0984423591
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดชุมพร สิริกุล พันธุ์วิชาติกุล 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดตรัง ธัณย์จิรา เพียงจันทร์ 0629243565
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดตราด ปิยภรณ์ ธนาคาร 0950509241
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดตาก แสงดาว เรื่อศรีจันทร์ 0854842532
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครนายก ดาเรศ พระเพ็ชร 0851644222
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครปฐม วิชญศากรณ์ วีระพันธุ์ 034340156
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครพนม ดวงใจ ยอดนารี 0859022662
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา รติรส นามประเสริฐ 044243080
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช นพดล สุภัทรประทีป 0851840888
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครสวรรค์ เทียนชัย กันทะ 0882675008
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี รมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี 0892034194
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส คลิตา เงินมาก 0980104829
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดน่าน นิพนธ์ นิยม 0854842568
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดบึงกาฬ ชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์ 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ธมนวรรณ สมัครรบ 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี อัครปรัชญ์ นกมั่น 0910266542
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อพงค์ หนูสง 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี ณัชชาวีร์ แสนสุข 0811559070
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปัตตานี ณัฐชัย โชว์สงวน 0866937664
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนา รื่นเนตร 0867646234
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพะเยา จตุพล พักนา 0931348344
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ธีระยุทธ เอียดแก้ว 076481437
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพัทลุง อรอนงค์ คงช่วย 0989532663
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิจิตร กรรณสูตร ด่านพิไลพร 0839546777
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดพิษณุโลก ฐิติมา ไพรศรีสวัสดิ์ 055258050
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดภูเก็ต ญดา เพ็งจันทร์ 0650543785
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดมหาสารคาม นุชนาท เศรษฐวิภักดิ์ 0872511539
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดมุกดาหาร รุ่งเพชร กันตะบุตร 0983515163
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ลาณิพา ดอเล๊าะอุมา 0973459586
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดยโสธร ครรชิต ชิงจันทร์ 0916580885
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระนอง วาสนา ส้มจันทร์ 077800161
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง เพ็ญนภา วรรณวงศ์ 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดราชบุรี สละ รอดผล 032337890
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดร้อยเอ็ด กฤต อรรคศรีวร 0985851645
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดลพบุรี วัลลภา เย็นระยับ 0971022929
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำปาง กฤษฎา ทองจิบ 0892034317
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน ตรีพร ชาติแสนปิง 0970294775
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ ณิฐสิณี คำโสม 0883519640
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสกลนคร นายอภิชัย ชัยชมภู 0854842629
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา ธนสาห์ รามหนู 0887517786
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล อนันต์ สาเล๊ะ 0895955340
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ดวงมณี สิทธิสัตย์ 0625395442
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม นฤชิต วิมิตตะนันทกุล 0877097189
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร ณุพัฒน์ ศรีชาติ 0851513522
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระบุรี ณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร 0854842641
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสระแก้ว พิทักษ์ ไทยแก้ว 0854842640
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสิงห์บุรี ธวัชชัย ยอดฉัตร 0854842642
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ศิริพร พุฒิภาษ 0853743993
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมชาย เลื่อนนก 0857975541
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ชญานี ศรีเมือง 044713937
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุโขทัย น้ำผึ้ง มั่นประสงค์ 055611619
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองคาย พิทท์ ืคูภิรมย์ 0857439571
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ปิยะณัฐ น้อยศรี 0924549193
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอำนาจเจริญ สรายุธ พองนวล 0
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุดรธานี เจษฎา ปานะถึก 0810566829
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ณัชชภัทร ศรีชัย 0884117449
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ชมนาท เสพศิริสุข 0854842663
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี สุภัทรา วรรณลี 0865828344
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง จิรภัทร พัดวิลัย 0890803055
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงราย ลิขิต มีเสรี 05377344
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ กุลสิริยา กอนแก้ว 053112705
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบุรี ณิชาภา หมื่นภักดี 0836090099
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ กฤตยา ดวงประเสริฐ 0845678558
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย บรรพต แถวบุญตา 0854842624
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดแพร่ ปฤษฎี ไอศูรย 0871796902
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี 0835166456
กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ลดามณี แสงศรี 021414735
กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อดิศร ลิ้มคุณากร 021412731
กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี สุวิมล นาครอด 0981951656
กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อารียา แก้วสาคร 021413586
กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ จิรพร กิจสมุทร์ 0982601937
กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ มิรันตี พิมพิรัตน์ 0941595461
กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศราวุธ ตุ่นคำแดง 021423485
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม รติมาส อ่องรุ่งเรือง 021413695
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นันทวัน อังอติชาติ 0891280288
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม วีระวัฒน์ ชีวศุภกร 021415392
กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน วิลาวัณย์ ปั้นตระกูล 022464504
กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมนึก จันทร์คำ 0849324421
กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มยุรินทร์ บุญพิทักษ์ 0968587480
กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม อารยา วรารัตนอนันต์ 0890249898
กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เกรียงไกร ชัยศรี 022321364
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ทิพวรรณ โมฬี 022093709
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร อุษณะ อำนาจสกุลฤทธิ์ 022212123
กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิเศษ วัฒนกุลวิวัฒน์ 0851790102
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บรรพตี ไวยกาญจน์ 0
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วิโรจน์ มาง้าว 0632122148
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฐิตาภา เข็มเจริญ 022885875
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จุฑามาศ บุตรดีลา 0804518998
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุบล พุ่มบ้านเซ่า 0813473950
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดวงกมล นิไชยโยค 0972398245
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กัลยณัฏฐ์ วงษ์ขุนไกล 025906136
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรุณา ทศพล 0897243816
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค อมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์ 0814994245
กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทัชชา สิงหทะแสน 0639955577
กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นัยนา อภิวัฒนพร 0869836608
กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต อภิญญา สัตยากุล 025908151
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย รุ่งนภา เยี่ยมสาคร 0969404999
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภัทราภรณ์ วัฒนโพธิธร 0817026093
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุญทิตา เผือกสามัญ 025901037
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อมรพงศ์ แสนสุข 0818562508
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประพัด ราชโยธา 022023913
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สุเชาว์ ปานนุกูล 022024012
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดวงใจ ขุนฉนมฉ่ำ 022023076
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สุภัตรา เปี่ยมวัตถาภรณ์ 0896819559
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศรีเพ็ญ นราศรีสกุล 022023525
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กฤษฎา นุรักษ์ 022024388
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กนกวรรณ พานิชเจริญ 0632036722
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ วันทนา เพชรดี 0979219645
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พนิดา ไชยสวนดอก 022207631
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นงลักษณ์ เปี่ยมปิ่น 025471816
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อุทุมพร สรวิสูตร 022804085
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปาริฉัตร ทองมา 0823450885
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รานี รองสวัสดิ์ 025538255
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จุฑารัตน์ เงาแก้ว 0898158441
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เบญจรัตน์ คล้ายจิตสกุล 026298000
ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทวีวัฒน์ อัครพลวงศ์ 0813654150
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศิรินาฏ เจยาคม 0858948851
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฐิติรัตน์ รุ่งหิรัญศักดิ์ 0815697426
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศิริลักษณ์ ทัสนารมย์ 0894470607
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันธิการ์ แก้วมี 0814020942
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นันทพร อินทรสกุล 024417918
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กมล หมื่นยุทธ 0897032095
สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ธนภร โสมะทัต 0922468508
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนา เนื่องจำนงค์ 0870057746
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพลินพิศ โพธิสัตย์ 022834841

Answer

กรุณาตรวจสอบดังนี้
1. ท่านดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือC9 ขึ้นไป และได้รับการสำรวจจากผู้ประสาน ใช่หรือไม่?
2. เวปไซต์ที่ท่านเข้าสู่ระบบคือ eos.opdc.go.th/2563 ใช่หรือไม่? (ไม่มีคำว่า "admin" ต่อท้าย)
3. ท่านใส่คำนำหน้าหรือไม่? แยกฟิลด์กรอก"ชื่อ" "นามสกุล" "เบอร์โทร" หรือไม่?
4. ติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานของท่าน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. (เบอร์โทรตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2) โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และหน่วยงาน ไปยังหน้าติดต่อเรา

Answer

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับความอนุเคราะห์ฐานข้อมูล ในการตรวจสอบว่า "ท่านคือข้าราชการหรือไม่" จากกรมบัญชีกลาง
หากผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าสู่ระบบ > กรอกเลข 13 หลัก แล้วพบข้อความ "ท่านไม่อยู่ในระบบกรมบัญชีกลาง" ?  
นั่นหมายความว่า รายชื่อของท่านไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลการเบิกจ่าย สวัสดิการ ของกรมบัญชีกลาง (อาจจะเกิดจากการโอนย้ายหน่วยงาน โปรดติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อทำให้ข้อมูลถูกต้อง)

แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนขั้นตอนที่ 2 โดยกรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ตามที่ผู้ประสานงานสำรวจ เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินได้

Execute time: 0.0206 ,Memory usage: 6.22MB