คำชี้แจง

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบการประเมิน 12 เดือน เป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์ 

1. ผู้บริหารองค์การที่ถูกประเมินได้แก่

 • ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวง
 • อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ
2. การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563
 • ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด สำรวจความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ (4) ภาวะผู้นำ (7) การสร้างคุณธรรมฯ และ (8) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ
 • นายอำเภอ สำรวจความคิดเห็นใน 4 ประเด็น ได้แก่ (3) การกำกับดูแลคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ (4) ภาวะผู้นำ (7) การสร้างคุณธรรมฯ และ (8) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ
3. การประเมินตนเองของผู้บริหารองค์การ (Self Assessment) ภายในวันที่ 7 – 18 กันยายน 2563
 • ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ จะประเมินตนเองจำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ประเด็น (5) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (6) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ และ (9) การบูรณาการข้อมูลฯ
4. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ประเมินผู้บริหารองค์การ ภายในวันที่ 21 – 30 กันยายน 2563
 • ผู้บังคับบัญชาของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประเมินผู้บริหารองค์การจำนวน 6 ประเด็น ได้แก่ประเด็น (4) ภาวะผู้นำ (5) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (6) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ (7) การสร้างคุณธรรมฯ (8) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ และ (9) การบูรณาการข้อมูลฯ
 • ผู้บังคับบัญชาของนายอำเภอ จะประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ (3) การกำกับการดูแลทุจริต (4) ภาวะผู้นำ (5) ระบบติดตามการปฏิบัติงานฯ (6) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ (7) การสร้างคุณธรรมฯ (8) การเสริมสร้างขวัญกำลังใจฯ และ (9) การบูรณาการข้อมูลฯ
5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประเมินปลัดกระทรวง และผู้บริหารที่อยู่ในกำกับฯ ภายในวันที่ 1-16 ตุลาคม 2563
6. นายกรัฐมนตรี สามารถเข้าดูเพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการประเมินผู้บริหารองค์การดังนี้ 
 • ส่วนราชการ (151 หน่วยงาน)
 • จังหวัด (76 จังหวัด)
 • อำเภอ (878 อำเภอ)
 • รวม 1,105 หน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินการ Online Survey, Self Assessment และการประเมินผู้บริหารองค์การจะใช้รหัสผู้ใช้งานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด